Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s. Meer info: www.rie.nl

Gedragscode

Belangrijke onderwerpen in een gedragscode op het gebied van gewenste en ongewenste omgangsvormen zijn pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Een reglement maakt duidelijk welk gedrag u van werknemers in uw organisatie verwacht en hoe zij kunnen omgaan met ongewenst gedrag van anderen. Een gedragscode is vooral een uitwerking van wettelijke kaders, zoals de Grondwet en de Arbowet. De precieze uitwerking is uiteraard maatwerk. Handreiking gedragscode (TNO)

Informatiepakket werkgever

In het informatiepakket kunt u alle informatie vinden voor het invoeren van een beleid tegen ongewenst gedrag met o.a. stappenplannen en voorbeeldteksten. Informatiepakket werkgever

Meer informatie?

Wilt u meer weten of wilt u ondersteuning bij de implementatie van een goed beleid? Neem dan contact met mij op. Ik help u graag verder! Zie ook: Confidential Advisor
VOOR PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Werkgeversbeleid tegen Seksueel

grensoverschrijdend gedrag

HR Rendement 21-01-2022 De onthullingen over The Voice of Holland maken duidelijk dat zelfs een grote werkgever tekort kan schieten in beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met een aantal maatregelen kunnen werkgevers al zorgen voor een veiligere werkomgeving. Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun werknemers. Nog specifieker is de Arbowet, die de werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Seksuele intimidatie valt hier ook onder. Werkgevers moeten de aard en omvang van dit risico in kaart brengen en opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moeten ze, in overleg met de ondernemingsraad (OR), beleid ontwikkelen om seksuele intimidatie tegen te gaan. Werkgevers die niet aan hun zorgplicht voldoen, zijn mogelijk aansprakelijk voor eventuele (psychische) schade. Maar dat is slechts één van de vele nadelige gevolgen van een onveilige bedrijfscultuur.

Goed beleid

Een goed beleid tegen grensoverschrijdend gedrag bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: Een consequent toegepaste en heldere gedragscode waaruit blijkt welk gedrag ongewenst is en welke sancties volgen op overtreding van de gedragscode. Een vertrouwenspersoon waar werknemers terechtkunnen met hun verhaal. Dit kan iemand binnen de organisatie zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon. Belangrijk is dat de werknemer zich vrij voelt om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. Op dit moment ligt er een initiatief- wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de vertrouwenspersoon in iedere organisatie verplicht te stellen. Een klachtenprocedure en een klachtencommissie. Beide partijen en eventuele andere betrokkenen moeten hun verhaal kunnen doen bij een onafhankelijke klachten-commissie. Deze commissie onderzoekt de klachten en kan een advies uitbrengen over het doen van aangifte of hulpverlening. Er zijn externe partijen die deze dienstverlening aanbieden, maar het is ook mogelijk om een interne klachtencommissie in te stellen. Het is dan wel belangrijk dat deze commissie over voldoende juridische en psychosociale kennis beschikt.

Proactief toezien

Het is werkgevers aan te raden niet alleen een beleid op te stellen, maar hier ook proactief op toe te zien. Dit kan bijvoorbeeld door het beleid herhaaldelijk onder de aandacht te brengen en het terug te laten keren in de beoordelingscyclus. Een goed beleid is belangrijk, werkgevers moeten meldingen van grensoverschrijdend gedrag serieus nemen. Maar het kan ook nodig zijn om aan een cultuurverandering te werken als werkgever, zodat sommige protocollen in de toekomst misschien niet meer nodig zijn.
YvL Bedrijfscoaching | Training De Rode Eenhoorn 11 a | 1606 DA VENHUIZEN | 0228 75 1966 | www.yvl.nl © YvL 2022
VOOR PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Werkgeversbeleid tegen

Seksueel grensoverschrijdend

gedrag

HR Rendement 21-01-2022 De onthullingen over The Voice of Holland maken duidelijk dat zelfs een grote werkgever tekort kan schieten in beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met een aantal maatregelen kunnen werkgevers al zorgen voor een veiligere werkomgeving. Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun werknemers. Nog specifieker is de Arbowet, die de werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Seksuele intimidatie valt hier ook onder. Werkgevers moeten de aard en omvang van dit risico in kaart brengen en opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moeten ze, in overleg met de ondernemingsraad (OR), beleid ontwikkelen om seksuele intimidatie tegen te gaan. Werkgevers die niet aan hun zorgplicht voldoen, zijn mogelijk aansprakelijk voor eventuele (psychische) schade. Maar dat is slechts één van de vele nadelige gevolgen van een onveilige bedrijfscultuur.

Goed beleid

Een goed beleid tegen grensoverschrijdend gedrag bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: Een consequent toegepaste en heldere gedragscode waaruit blijkt welk gedrag ongewenst is en welke sancties volgen op overtreding van de gedragscode. Een vertrouwenspersoon waar werknemers terechtkunnen met hun verhaal. Dit kan iemand binnen de organisatie zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon. Belangrijk is dat de werknemer zich vrij voelt om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. Op dit moment ligt er een initiatief- wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de vertrouwenspersoon in iedere organisatie verplicht te stellen. Een klachtenprocedure en een klachtencommissie. Beide partijen en eventuele andere betrokkenen moeten hun verhaal kunnen doen bij een onafhankelijke klachten- commissie. Deze commissie onderzoekt de klachten en kan een advies uitbrengen over het doen van aangifte of hulpverlening. Er zijn externe partijen die deze dienstverlening aanbieden, maar het is ook mogelijk om een interne klachtencommissie in te stellen. Het is dan wel belangrijk dat deze commissie over voldoende juridische en psychosociale kennis beschikt.

Proactief toezien

Het is werkgevers aan te raden niet alleen een beleid op te stellen, maar hier ook proactief op toe te zien. Dit kan bijvoorbeeld door het beleid herhaaldelijk onder de aandacht te brengen en het terug te laten keren in de beoordelingscyclus. Een goed beleid is belangrijk, werkgevers moeten meldingen van grensoverschrijdend gedrag serieus nemen. Maar het kan ook nodig zijn om aan een cultuurverandering te werken als werkgever, zodat sommige protocollen in de toekomst misschien niet meer nodig zijn.

Risico-inventarisatie en -

evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s. Meer info: www.rie.nl

Gedragscode

Belangrijke onderwerpen in een gedragscode op het gebied van gewenste en ongewenste omgangsvormen zijn pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Een reglement maakt duidelijk welk gedrag u van werknemers in uw organisatie verwacht en hoe zij kunnen omgaan met ongewenst gedrag van anderen. Een gedragscode is vooral een uitwerking van wettelijke kaders, zoals de Grondwet en de Arbowet. De precieze uitwerking is uiteraard maatwerk. Handreiking gedragscode (TNO)

Informatiepakket werkgever

In het informatiepakket kunt u alle informatie vinden voor het invoeren van een beleid tegen ongewenst gedrag met o.a. stappenplannen en voorbeeldteksten. Informatiepakket werkgever

Meer informatie?

Wilt u meer weten of wilt u ondersteuning bij de implementatie van een goed beleid? Neem dan contact met mij op. Ik help u graag verder! Zie ook: Confidential Advisor